Information Information Information


EN SVENSK FRISTAD FÖR KURDISK LITTERATUR

 

Sara Bokhandel grundades år 1987. Sara fungerar dels som bokförlag, dels som bokhandel och distributionsnät för kurdisk litterature och kultur. Vårt specialområde är litteratur på kurdiska samt litteratur om kurdiska förhållanden. Vi distribuerar också svensk litteratur. Verksamheten bedrivs i en lokal i Vasastan i centrala Stockholm. Sara har ett välutvecklat kontaktnät. Saras styrka har hela tiden varit att vi kombinerar egen produktion med distribution av andras produkter.

Sara Bokhandel - kurdernas äldsta bokhandel i Europa, har sen starten skickat över 10 000 kurdiska titlar till världens största bibliotek i USA för arkivering. Sara Bokhandel (numera Kurdish Library House - SARA) är huvudleverantör av kurdisk litteratur till dessa bibliotek och andra bibliotek i Europa och Australien sedan 16 år tillbaka. På Saras boklager finns det idag över 40 tusen kurdiska böcker och tidskrifter.

-Det finns en levande kurdisk litteratur som kämpar under stora svårigheter pga shauvenistiska assimileringspolitik, främst från Turkiets sida.

-Flertalet kurder har aldrig fått någon skolundervisning på sitt eget modersmål.

-En följd av Kurdistans uppdelning mellan olika stater är att det idag används tre olika kurdiska alfabet.

-Kurdisk text är svår att sätta på ett korrekt och tilltalande sätt på grund av att det används många diakritiska specialtecken.

-Det finns ett flertal kurdiska småförlag, som i regbel är knutna till en organisation eller en enskild författare. Dessa förlag är var för sig för svaga för att kunna professionalisera sin verksamhet. Sara erbjuder dessa förlag tjänster i form av marknadsföring, distribution mm.

-Det finns en obearbetad resurs för en större bokutgivning på kurdiska. De enda stater som hittills satsat på en mer omfattande utgivning av kurdisk litteratur är fd Sovjetunionen och Irak och sist men inte minst Sverige. Sverige har under 1980-talet varit världsledande på kurdisk litteratur i minst 10 år. I Södra Kurdistan, kommer ut i nuläget flest kurdiska publikationer någonsin, tack vare den nybildade kurdiska federala staten. I Turkiet kan en stor efterfrågan uppstå om regimen fullföljer sina löften att upphäva åttio års kriminalisering av det kurdiska språket.

-I Europa och Nordamerika bor mer än en miljon landsflyktiga kurder. Uppskattningsvis 30 000 av dem är bosatta i Sverige. Sara bedriver en viss import och export av litteratur och därmed verkar på den internationella bokmarknaden.

-Sara är idag en viktig leverantör av fr. a. barnböcker på kurdiska till folkbibliotek i bl a Sverige, Norge och Finland samt Australien.

-Många svenskar intresserar sig för orsakerna till migration och flyktingskap. Därtill finns en växande törst efter kunskaper om mellanösternfrågor. Också här har Sara en given publik.

-Utbudet av material på kurdiska om svenska eller ö.h.t. västerländska förhållanden är utomordentligt snävt. Också här har Sara flera projekt, när det gäller översättningar och nyproduktioner. Sara Distribution täcker relativt väl den nyutkomna litteraturen. Men många viktiga standardverk i kurdologi går varken att köpa på Sara eller någon svensk universitetsbokhandel. Sortimentet behöver förbättras när det gäller lexica, grammatikor, vissa kända avhandlingar och äldre reseskildringar. Det rör sig om tidlös litteratur som alltid borde finnas tillgänglig i en bokhandel av Saras karaktär, men dessa verk är både svårtillgängliga och dyra i inköp. I några fall skulle nyutgåvor kunna bli aktuella.

-Bland Saras tidigare utgåvor kan man hitta: Det kurdiska nationaleposet Mem och Zin och det tidiga 1900-talets självständighetsrörelse Hoyboons bok; The Case of Kurdistan Against Turkey, som gavs ut av den kurdiske furstesonen Prince Sureya Bedr Khan, i Philadelphia i 1923. Sara gav ut en faksimilupplaga 1997. Vi har lagt en grund och försöker bilda ett centrum för kurdisk litteratur. Med andra ord finns det en stor utvecklingspotential i vår verksamhet men det krävs omfattande arbetsinsatser för att rätt förvalta det vi hittills byggt upp.

-När det gäller distibutionen av kurdiska böcker så har vi, efter många svåra år, äntligen börjat nå marknaden utanför Sverige. Bland våra andra kunder finns University of California Berkeley, Columbia University, NY Public Library, etc, etc. som SD korresponderar för. Vi har fått många förfrågningar och beställningar på kurdiska böcker världen över. Under denna mångåriga verksamhet, har vi levererat dels av vår egen produktion, men även från andra kurdiska bokförlag. Några kurdiska och svenska bokförlag och institutioner som vi är ett stort tack skyldiga till är: Solforlaget, Statens Kulturråd, de kurdiska bokförlagen från Sulaimania, Hewler och Ouroomia; Solav Books, Goran Books, Kurdiska Kultur och Publikations Center Saladin Ayuobi, Föreningen Sverige - Kurdistan, Jîna Nû, Kurdiska Kulturförlaget, Skolverket, Nûdem, Welat, Institute Kurde De Paris och från CC:s Bokimport, Kitab Arzan, Apec-Tryck & Förlag, Roja Nû, Almqvist & Wiksell, många enskilda kurdiska författare, m fl. En stor del av dessa förlag har låtit oss ta upp deras titlar i vår katalog. Flertalet av dem har dessutom varit solidariska med oss och givit oss kredit tills vi har fått betalt från våra kunder. Deras stöd har varit oerhört viktigt i Saras utveckling.

-Några av de kurdiska och svenska författare som alltid gett sitt stöd till Saras strävan att sprida kurdisk litteratur i världen är; Kerimi Husami, Ahmed Dilzar Hewêzî, Aram Kakey Fellah, Kurmanc Zengene, Malmisanij, Peshêw Merîwanî, Kakebas, Husên Xelîqî, Firat Ceweri, Hashim Kochanî, M. Ezîzî, Per Linde, Anneli Jordahl, Hans Dubber, Mahabad Kurdî, Mehmed Uzun, Mahabad Qeredaxî, Rohat Alakom, Nasir Rezazî, Mehdî Zana, Dr Izedîn Mistefa Resûl, Shêrko Bêkes, Shahin Baker Sorekî, Yashar Kemal, Ahmedî Kakemamî, Hesen-î Gazî, M. Emîn Narozî, Kakeweys, Asî Rebatî, Rohat Alakom, Mehmed Uzun, Mahfûz Mayî, Abdulla Gafour, Fehmî Kakei, Mihemed Dehsiwar, Sîrwan Karwanî..

-Några av de kurdiska och svenska journalister och kulturarbetare som gett sitt stöd till att sprida kurdisk litteratur i världen är; Haci Kardokhi, Lokman Polat, Hemze Chavvekirî, Nebîl Hacî, Evdurrehîm Ayaz, Anwar Najmadîn, Ehmed Husêynî, Kemal Marûf, Fexredîn Gerdî, Ekrem Zêrîn, Emîr-î Gazî, Beshîr Botanî, Silêman Hêrish, Martin R, Georg Kristiansen, Aso Germiyanî, Dana Marûf, Gabar Chiyan, Khaled Rashîd, Xebat Arif, Fazil Caf, Xalid Kochî, Dr Zahid Suran, Mistefa Duzgun, Farûk Îremet, Birûsk, Mesûd Serhedî, Serdar Emîn, Sebrî Shermixî, Maruf Yilmaz, Eshad Zengene, Dawê Xanê, Mezher Bozan, Sefîn, Zagros Zerdeshtî, Arif Zêrevan, Sidîq Aslan, Siddiq Bozaslan, Mihemed Emîn Bozaslan, Ehmed Husên, Novîn Hersan, Xesro Goran, Arî, Zana Suran, Karwan Jaf, Lütfi Baksi, Zeynel Abidin, Mehdi Zana, Madhat Kakei..


-Sara fyller en viktig kulturell funktion i den europeiska invandrarmiljön. Ingenstans i Europa finns det en liknande kombination av bokhandel, förlag och distributionsnät av det slaget. Exilmiljön är i hög grad internationell och detta gör att det finns goda möjligheter att få företaget att utvecklas och bli ännu större.

Vi har gjort en boksamlarresa till USA i julimånad, då vi besökte världens största bibliotek i USA och andra bibliotek som Newyork Public Library och sist men inte minst United Nation's Dag Hammarskjöld Library.

Förutom att vi förnyade vårt avtal för sändning av kurdisk material som har varit gällande sedan 16 år tillbaka med dessa bibliotek, upprättade vi även ett projekt (Increasing of Awarness for The Forbidden Literature) i syftet att ordna en kurdisk foto- och litteraturutställning i FN byggnaden!

Varje år anordnar FN temaår för 3:e världens fattiga och förtryckta nationer. En av de kommande åren kommer att tillägnas till det kurdiska folket. Vårt projekts slutgiltiga mål är att upprätta en kurdisk litteraturavdelning på FN:s Dag Hammarskjöld bibliotek.

Vi tackar de demokratiska och humanistiska individer och institutioner som hjälpt oss för att göra detta möjligt. Vi tar naturligtvis tacksamt emot all hjälp vi kan få från alla de demokratiska och humanistiska individer och institutioner, framför allt, förväntar vi oss att den stora hjälpen kommer från de kurdiska institutioner och intellektuella som önskar att detta händer kurdiska folket!

Sara Distribution har genom åren fått ovärderligt stöd (statligt stöd) från Statens kulturråd för sin bokutgivningsverksamhet.


2001-08-10

SD


A Swedish Sanctuary For Kurdish Literature Far Away From Turkish Oppression and Prohibition

 

SARA DISTRIBUTION, a publishing and distribution agency, was founded in 1987. We specialize in Kurdish language and literature and issues relevant to the Kurds and Kurdistan. SD also distributes Swedish and English literature. We are located in Vasastan, central Stockholm, and have a well-developed net of distribution contacts all over the world. The strength of SD has always been the combination of own production as well as the distribution of external booklists.

Sara Bokhandel, which is the oldest Kurdish bookstore in exile in Europe, has sent over 10 thousand Kurdish publications to the world's biggest library in US for archiving since it's start for 16 years ago. SD is the principal supplier of Kurdish materials to these libraries and many other libraries in Europe and Australia. SD has today about 40 thousands Kurdish books and periodicals in it's location.

- Contemporary kurdish literature is struggling under obstacles resulting from oppressive Turkish policies regarding the Kurdish language.

- The majority of Kurds have never attended any education institutions in their own language.

- As a result of Kurdistan being divided between various states there are three different Kurdish alphabets in use.

- Kurdish text can be hard to set in some cases due to the use of diacritical text symbols.

- Many of the existing Kurdish publishing houses are organized around one author and / or organization. They are too small to handle large-scale distribution within the markets of one country or internationally. SD offers this possibility, including the ability to meet the demands by universities and public libraries.

- There is an unexplored potential for Kurdish literature. The Former USSR, Iraq and Sweden are the only countries were Kurdish books have been published in considerable numbers. In Southern Kurdistan a huge number of monograps, serials and periodicals are coming out thanks to the last Kurdish Federal State in Southern Kurdistan. A strong demand for Kurdish literature can follow if the Turkish regime fulfils the promise to end eighty years of oppressive policies against the Kurdish language.

- There are more than one million Kurdish refugees living in Europe and North America. Approximately 30 000 of them reside in Sweden. - SD is an important supplier of Kurdish books for children to public libraries in countries such as Sweden, Norway, Finland and Australia.

- Many Europeans take an interest in the causes of immigrants and the circumstances, which lead to the increase in the number of refugees. There is a growing demand for knowledge and analysis and SD has taken place in this discussion.

- The offering of material in Kurdish about Swedish society or the circumstances in the western countries in general is scarce. SD has initiated several projects of translated works and contemporary writings in order to contribute to this field. We have also introduced Kurdish translated works to the Swedish public, however, the stock in both areas needs to be enlarged when it comes to lexica, grammatical editions, some well-known treaties and travel logs. There is tremendous classical literature which remains unavailable or expensive to buy. In some cases new editions could be considered.

- SD's earlier editions include: The Kurdish epic Mem and Zin, documents from the early 20th century Kurdish national movement Hoyboon and The Case of Kurdistan Against Turkey, edited by the Kurdish Prince Sureya Bedirkhan in Philadelphia in 1923.

- We have laid the ground for an important centre for Kurdish literature. In other words there is a great potential for development in our activity but this demands far-reaching work to manage and advance what we have built so far.

- When it comes to the distribution of Kurdish books we have, after so many years, finally reached the international market. Among our costumers is for example The Library of Congress in Washington D.C. We are also attending several orders from German public and University libraries. These orders depend almost solely on the Swedish publishing market. In the past few years we have filled many orders from our own resources but we also used other Kurdish publishing houses. Some of the Kurdish and Swedish publishing houses and institutions which we are very greatful to, are: Solforlaget, Swedish Government Cultural Affair's Department, publishing houses from Sulaimania, Hawler and Ouroomiah; like Sulav Books, Goran's Books, The Centre of Kurdish Culture and Publications Saladin Ayyoubi, Roja Nû, Jîna Nû, The Swedish Kurdistan Association, Kurdiska Kultuförlaget, Skolverket, Nûdem, Weshanên Welat, Institute Kurde De Paris, CC's Bokimport, Apec-Tryck och Förlag, Almqwist & Wiksell and many individual Kurdish writers as well. Many of these publishing houses and authors have given us the opportunity to distribute their titles with appreciation. We are very grateful for their support.

- Some of the Kurdish and Swedish authors who always supported Sara Distribution in its efort to spread Kurdish literature all over the world are; Kerimi Husami, Ahmed Dilzar Hewêzî, Aram Kakey Fellah, Kurmanc Zengene, Malmisanij, Peshêw Merîwanî, Kakebas, Husên Xelîqî, Cemal Kurdo, M. Emîn Bozaslan, Hashim Kochanî, M. Ezîzî, Per Linde, Anneli Jordahl, Hans Dubber, Mahabad Kurdî, Mehmed Uzun, Mahabad Qeredaxî, Rohat Alakom, Nasir Rezazî, Mehdî Zana, Dr Izedîn Mistefa Resûl, Shêrko Bêkes, Shahin Baker Soreki,Yashar Kemal, Ahmedî Kakemamî, Hasan Gazî, M. Emîn Narozî, Kakeweys, Asî Rebatî, Mahfûz Mayî, Abdulla Gafour, Fehmî Kakei, Mujde Khalil Rashid, Mihemed Dehsiwar, Sîrwan Karwanî, Karwan Caf, Lutfi Baksi, Zeynel Abidin,

- Some of the Kurdish journalists and cultur-workers who always supported Sara Distribution in its efort to spread Kurdish literature all over the world are; Firat Ceweri, Haci Kardokhi, Nebîl Hacî, Hemze Chavvekirî, Lokman Polat, Evdurrehîm Ayaz, Anwar Najmadîn, Ehmed Husêynî, Kemal Marûf, Fexredîn Gerdî, Ekrem Zêrîn, Emîr-î Gazî, Beshîr Botanî, Silêman Hêrish, Martin R, Georg Kristiansen, Aso Germiyanî, Dana Marûf, Gabar Chiyan, Khaled Rashîd, Xebat Arif, Fazil Caf, Xalid Kochî, Dr Zahid Suran, Mistefa Duzgun, Koyo Berz, Farûk Îremet, Birûsk, Mesûd Serhedî, Serdar Emîn, Sebrî Shermixî, Maruf Ylmaz, Eshed Zengene, Dawê Xanê, Sefîn, Zagros Zerdeshtî, Arif Zêrevan, Sidîq Aslan, Ehmed Husên, Novîn Hersan, Asos Shefîq, Xesro Goran, Arî, Zana Suran, Madhat Kakei...


- SD has an important cultural function in the European immigrant society. Nowhere in Europe can one find a similar body, which combines a bookstore, a publishing house and a distribution agency. The circumstances of exile are highly international, thus giving the potential for SD to develop and expand the activity. Every democrat and humanist people can help Sara to reach this important goal.

- In july 2001 we did a journey to US and visited the world's biggest library in US and some other libraries such as Columbia University, Newyork Public Library and United Nation's Dag Hammarskjöld Library. We have now a vision, an important goal; to organize a literary and photo exhibition at UN building: The Exhibition of Forbidden Literature!

Sara Distribution has by the year received financial support for it's production of Kurdish monographs from the Swedish Governmental Authority of Cultural Affairs - Statens kulturråd.

2001-08-10

SD

Ji bo wêjeya kurdî parcheyek axa rizgarkirî ya swêdî

 

Weshan û Pirtûkxaneya Kurdî - SARA'yê di sala 1987'an de hat damezirandin. Sara ta neha 52 berhem weshandin. Ji nav van 50 berheman, hinek berhemên bi zimanê swêdî û înglîzî jî hene. Shûnwarê Sara'yê li navenda Stockholm'ê ye, lê belê têkiliyên Sara'yê global û navnetewî ne. Hêz û sedema hebûna Sara'yê, di hewildana wê ya belavkirina weshanên ji hemû der û hêlan de ye.

Pirtûkxaneya Kurdî - SARA'yê, ku kevintirîn pirtûkxaneya kurdî ya li Ewrûpayê ye, ta îro ji ser 10 hezar pirtûkên kurdî li pirtûkxaneya herî mezin a cîhanê li Amerîkayê daye arshîvkirin. Pirtûkxaneya Sara'yê, korrespondentê fermî (resmî) ya pirtûkxaneya herî mezin a cîhanê ye û her wisan jî korrespondentê chend pirtûkxaneyên mezin ên din ên li Eurûpa û Aûstraliya ye. Pirtûkxaneya Kurdî - SARA'yê, îro li wargeha xwe jî, xwedî 40 hezar pirtûk û kovarên kurdî ye. Ew tishtê ku Sara'yê ji wan pirtûkxaneyên kurdî yên nûhatî vediqetîne ew e ku li Pirtûkxaneya Kurdî - SARA'yê tenê û bi tenê weshanên kurdî hene - ne tirkî, erebî û farisî.

Em bi xêrhatina, avabûna pirtûkxaneyên nû yên kurdî dikin û dibêjin, milletek wisan mezin ê wek milletê kurd, divêt xwedîtî bi hezaran pirtûkxaneyan bike - ne yek, du!

- Wêjeya milletê me di binê chewisandinên dijwar de dinale.

- Piraniya kes û mirovên milletê me, bi zimanê dayikê perwerde ne bûne.

- Ji ber parchebûna Kurdistanê, kurd sê alfabeyên cihêreng bi kar tînin.

- Ji ber bi karhanîna nîshan û sîmbolên cihêreng ên alfabetîkî, di warê teknîkî de, nivîsîna bi zimanê kurdî li komputerê sext û dijwar e.

- Piraniya weshanxaneyên me, yan chend mirovên bi serê xwe ne, yan jî bi partiyek ve girêdayî ne. Ji ber vê sedemê jî nikarin dakevin nav qada navneteweyî û xwe globalîze bikin. Pirtûkxaneya Sara'yê, keys û derfeta globalîzebûnê dide wan wesanxaneyan da ku berhemên wan li nav dezgehên navneteyî û zanîngehan belav bin.

- Di wêjeya kurdî de potansiyelek mezin heye. Bashûra Kurdistan'ê, Sovyeta kevn û li salên 1980 û 90'î de li Swêdê wêjeya kurdî keys û derfetek bash bi dest ve xist. Neha jî bi destkeftên ramyarî yên li Kurdistana Bashûr, ev merc û doxên azad berdewam e û Kurdistana Bashûr bûye navenda wêjeya kurdî.

- Nêzîkî du milyon penaberên ji milletê me yê mezin li derveyî welêt, li Amerîka, Aûstraliya, Ewrûpa'yê hene û ji vana nêzîkî 30 hezar li Swêdê dijîn. - Pirtûkxaneya Sara'yê, li derveyî welêt, mezintirîn û grîngtirîn belavkarê wêjeya kurdî ye.

- Mishe ji gelên ewrûpî dixwazin li ser gelsh û pirsgirêkên Rohelata Navîn û bi taybetî jî li ser pirsa kurdî xwe rawestînin. Daxwazek mezin di vî warî de heye û Weshanên Sara'yê di vî warî de ta neha riyeke dirêj chûye. Milletek ev chend mezin û ev chend perîshan, xwedî deh bîst înstîtuyan be jî dîsan jî kêm e!

- Hebûna wêjeyek piralî û bash a li ser kurdan bi zimanên roavayî pir kêm e. Weshanên Sara'yê xwedî gelek projeyên weshandina van berheman e û ta neha hinek ji vê projeyê pêk haniye. Lê dîsan jî têr nake, ji lew re diviya gelek berhemên rêzimanî, ferheng û hin ji wêjeya sefernameyên bêmirin, li her shûnekî peyda bibûya. Heger hinek bi destkevin jî, kirîna wan pir gran e. Pêwîst e ku gelek ji wan ji nû ve li chapê kevin.

- Ji bo nimûne, ji nav WS'yê: bi zimanê swêdî Destana Millî Mem û Zîn û Dokumentên Tevgera Millî Yê Destpêka Sedsala 19:emîn, bi zimanê înglîzî; The Case of Kurdistan Against Turkey, anku; Doza Kurdistanê Dij Bi Tirkiyê, ku ji hêla Mîr Sureya Bedr Xanî ve, sala 1923 li Fîladelfiya'yê cara yekemîn weshiyabû, hene.

- Me bingeha dezgehekî grîng a wêjeyî dahênaye û ew bi 15 salan jî daye jiyandin. Bi gotinek din potansiyelek mezin a wêjeyî ya vî karî heye, ku divêt li ser bêhtir bêt avakirin.

- Pishtî chend salên dijwar û dirêj, me ji bo wêjeya kurdî xwe gihandiye bazara navneteweyî. Pirtûkxaneya Sara'yê ji gelek pirtûkxaneyên cîhanî re korrespondentiya fermî (resmî) dike: University of California Berkeley, British Library, NY Public Library, Stockholms Internationella Bibliotek, û hwd. Her wisan jî me pêwendî bi chend universiteyên almanî û aûstralî jî hene. Ev hevbendî û têkelî ev 15 sal in ku berdewam dike. Me ji hemû weshanên weshanxaneyên me kurdan gihandine van cihên navbirî. Her wisan jî ji weshanên weshanxaneyên milletên din, ku li ser kurdan pirtûk derxistine..

Bi serdana me ya meha tîrmehê ya sala 2001'ê, li Amerîkayê, li pirtûkxaneya herî mezin a cîhanê li Amerîka'yê derket meydanê, ku Sara tenê bi serê xwe di nava 15 salan de ji ser 10 hezar pirtûk û govarên kurdî (kurmancî, soranî, goranî û lûrî) shandine ji bo arshîvkirinê û ew neha li ber destê shagird û zanerên wan pirtûkxaneyan ne.

Weshanxaneyên kurdan û hin avahî û weshanxaneyên hevxebatkar ên swêdî, ku em pir supasiya wan dikin ev in: Weshanên Welat, Statens Kulturrad, Solforlaget, Pencînar, chend weshanxaneyên kurdî li Silêmanî, Hewlêr û Ûrmiyê yên bi navê; Pirtûkxaneya Aras, Sûlav, Pirtûkxaneya Goran, Bingeha Belavkirina Weshan û Ferhenga Kurdî Selaheddînê Eyûbî, Svensk Kurdiska Kulturforeningen, Kurdiska Kultuforlaget, Jîna Nû, Roja Nû, Skolverket, Nûdem, Institute Kurde De Paris, Agri Verlag, Weshanên Serxwebûnê, CC's Bokimport, Weshanên Rewshenê, Apec-Tryck och Forlag, Almqwist & Wiksell, Skolverket, Nûdem, Kitab-î Erzan, HayKurd, Rabûn û hwd.

Gelek kesên nivîsevan ên kurd û swêdî yên serbixwe weke Kak Kerîmî Husamî, Ehmed Dilzar Hewêzî, Aram Kakey Fellah, Kurmanc Zengene, Malmisanij, Peshêw Merîwanî, Kakebas, Husên Xelîqî, Firat Ceweri, M. Emîn Bozaslan, Hashim Kochanî, M. Ezîzî, Per Linde, Anneli Jordahl, Hans Dubber, Mahabad Kurdî, Mehmed Uzun, Mahabad Qeredaxî, Rohat Alakom, Nasir Rezazî, Mehdî Zana, Dr Izedîn Mistefa Resûl, Shêrko Bêkes, Shahînê Bekirê Sorekî, Yashar Kemal, Ahmedî Kakemamî, Hesen-î Gazî, M. Emîn Narozî, Kakeweys, Asî Rebatî, Mahfûz Mayî, Abdulla Gafour, Fehmî Kakei, Mujde Khalil Rashid, Lutfi Baksi, Sîrwan Karwanî.. her dem bi halîkariya maddî û manewî bi me re bûne.

Rojnamevan, hunermend û xebatkarên chandî ku destê halîkariyê ji me re dirêj kirine; Haci Kardoxî, Lokman Polat, Nebîl Hacî, Hemze Chavvekirî, Evdurrehîm Ayaz, Mihemed Dehsiwar, Anwar Najmadîn, Ehmed Husêynî, Kemal Marûf, Fexredîn Gerdî, Ekrem Zêrîn, Emîr Gazî, Beshîr Botanî, Silêman Hêrish, Martin R, Georg Kristiansen, Aso Germiyanî, Dana Marûf, Gabar Chiyan, Khaled Rashîd, Xebat Arif, Fazil Caf, Xalid Kochî, Dr Zahid Suran, Mistefa Duzgun, Farûk Îremet, Birûsk, Mesûd Serhedî, Serdar Emîn, Sebrî Shermixî, Maruf Yilmaz, Eshed Zengene, Dawê Xanê, Mezher Bozan, Sefîn, Zagros Zerdeshtî, Arif Zêrevan, Rehmetî Sidîq Aslan, Ehmed Husên, Novîn Hersan, Asos Shefîq, Sidîq Bozaslan, Xesro Goran, Arî, Zana Suran, Lutfi Baksi, Karwan Jaf, Jutiar Haci Tofîq, Madhat Kakei..

Piraniya van weshanxane û kesan alîkarî bi me re kirine da ku em vê mîsyona xwe bi cih werînin.

Weshanxane û Pirtûkxaneya Sara'yê dezgeh û avahiyeke chandî ye ku divêt her kurdek destê alîkariyê jê re dirêj bike! Divêt ev alîkarî destê herî pêshî ji rewshenbîr û ji dezgeh û avahiyên fermî yên kurdan bên. Ji lewre avahiyek wisan xwedî pêzanîn û tecrûbeyên 15 salan bi hêsanî nayêt holê.


Me sala 1999'ê lokalên Sara'yê ji ser ta binî, ji nuh ve ava kir û me bi sefera Amerîkayê, ya havîna sala 2001'ê jî, ji bo geshkirin û belavkirina wêjeya milletê me yê brîndar û berxwedankar, projeyek nuh û mezin li dar xist: "Increasing of Awarness for The Forbidden Literature". Ev proje, projeya "Rêkxistina Pirtûkxaneya Kurdî li nav pirtûkxaneya United Nation's Dag Hammarskjold Library" ye. Ji bo agahdariya vê yekê herin ser beshê taybetî ya Projeya Mezin di nav malpera Sara'yê de!

Êdî bi slavên me yên germ û gurr ve û her bijîn ji bo vejandin û parastina, ziman, chand û hunerên kurdî yên berbendkirî..

Sara salên dûr û dirêj ji bo chap û derhanîna berhemên kurdî pishtgiriya diravî ji dewleta Swêdê (Swedish Governmental Authority of Cultural Affairs - Statens kulturråd) wergirtiye.

2001-08-10

Kürt Edebiyat özgürce yasayip gelistigi Isvec Özgürlük Cenneti

 

Weshan û Pirtûkxaneya Kurdî - SARA'yê di sala 1987'an de hat damezirandin. Sara ta neha 52 berhem weshandin. Ji nav van 50 berheman, hinek berhemên bi zimanê swêdî û înglîzî jî hene. Shûnwarê Sara'yê li navenda Stockholm'ê ye, lê belê têkiliyên Sara'yê global û navnetewî ne. Hêz û sedema hebûna Sara'yê, di hewildana wê ya belavkirina weshanên ji hemû der û hêlan de ye.

Pirtûkxaneya Kurdî - SARA'yê, ku kevintirîn pirtûkxaneya kurdî ya li Ewrûpayê ye, ta îro ji ser 10 hezar pirtûkên kurdî li pirtûkxaneya herî mezin a cîhanê li Amerîkayê daye arshîvkirin. Pirtûkxaneya Sara'yê, korrespondentê fermî (resmî) ya pirtûkxaneya herî mezin a cîhanê ye û her wisan jî korrespondentê chend pirtûkxaneyên mezin ên din ên li Eurûpa û Aûstraliya ye. Pirtûkxaneya Kurdî - SARA'yê, îro li wargeha xwe jî, xwedî 40 hezar pirtûk û kovarên kurdî ye. Ew tishtê ku Sara'yê ji wan pirtûkxaneyên kurdî yên nûhatî vediqetîne ew e ku li Pirtûkxaneya Kurdî - SARA'yê tenê û bi tenê weshanên kurdî hene - ne tirkî, erebî û farisî.

Em bi xêrhatina, avabûna pirtûkxaneyên nû yên kurdî dikin û dibêjin, milletek wisan mezin ê wek milletê kurd, divêt xwedîtî bi hezaran pirtûkxaneyan bike - ne yek, du!

- Wêjeya milletê me di binê chewisandinên dijwar de dinale.

- Piraniya kes û mirovên milletê me, bi zimanê dayikê perwerde ne bûne.

- Ji ber parchebûna Kurdistanê, kurd sê alfabeyên cihêreng bi kar tînin.

- Ji ber bi karhanîna nîshan û sîmbolên cihêreng ên alfabetîkî, di warê teknîkî de, nivîsîna bi zimanê kurdî li komputerê sext û dijwar e.

- Piraniya weshanxaneyên me, yan chend mirovên bi serê xwe ne, yan jî bi partiyek ve girêdayî ne. Ji ber vê sedemê jî nikarin dakevin nav qada navneteweyî û xwe globalîze bikin. Pirtûkxaneya Sara'yê, keys û derfeta globalîzebûnê dide wan wesanxaneyan da ku berhemên wan li nav dezgehên navneteyî û zanîngehan belav bin.

- Di wêjeya kurdî de potansiyelek mezin heye. Bashûra Kurdistan'ê, Sovyeta kevn û li salên 1980 û 90'î de li Swêdê wêjeya kurdî keys û derfetek bash bi dest ve xist. Neha jî bi destkeftên ramyarî yên li Kurdistana Bashûr, ev merc û doxên azad berdewam e û Kurdistana Bashûr bûye navenda wêjeya kurdî.

- Nêzîkî du milyon penaberên ji milletê me yê mezin li derveyî welêt, li Amerîka, Aûstraliya, Ewrûpa'yê hene û ji vana nêzîkî 30 hezar li Swêdê dijîn. - Pirtûkxaneya Sara'yê, li derveyî welêt, mezintirîn û grîngtirîn belavkarê wêjeya kurdî ye.

- Mishe ji gelên ewrûpî dixwazin li ser gelsh û pirsgirêkên Rohelata Navîn û bi taybetî jî li ser pirsa kurdî xwe rawestînin. Daxwazek mezin di vî warî de heye û Weshanên Sara'yê di vî warî de ta neha riyeke dirêj chûye. Milletek ev chend mezin û ev chend perîshan, xwedî deh bîst înstîtuyan be jî dîsan jî kêm e!

- Hebûna wêjeyek piralî û bash a li ser kurdan bi zimanên roavayî pir kêm e. Weshanên Sara'yê xwedî gelek projeyên weshandina van berheman e û ta neha hinek ji vê projeyê pêk haniye. Lê dîsan jî têr nake, ji lew re diviya gelek berhemên rêzimanî, ferheng û hin ji wêjeya sefernameyên bêmirin, li her shûnekî peyda bibûya. Heger hinek bi destkevin jî, kirîna wan pir gran e. Pêwîst e ku gelek ji wan ji nû ve li chapê kevin.

- Ji bo nimûne, ji nav WS'yê: bi zimanê swêdî Destana Millî Mem û Zîn û Dokumentên Tevgera Millî Yê Destpêka Sedsala 19:emîn, bi zimanê înglîzî; The Case of Kurdistan Against Turkey, anku; Doza Kurdistanê Dij Bi Tirkiyê, ku ji hêla Mîr Sureya Bedr Xanî ve, sala 1923 li Fîladelfiya'yê cara yekemîn weshiyabû, hene.

- Me bingeha dezgehekî grîng a wêjeyî dahênaye û ew bi 15 salan jî daye jiyandin. Bi gotinek din potansiyelek mezin a wêjeyî ya vî karî heye, ku divêt li ser bêhtir bêt avakirin.

- Pishtî chend salên dijwar û dirêj, me ji bo wêjeya kurdî xwe gihandiye bazara navneteweyî. Pirtûkxaneya Sara'yê ji gelek pirtûkxaneyên cîhanî re korrespondentiya fermî (resmî) dike: University of California Berkeley, British Library, NY Public Library, Stockholms Internationella Bibliotek, û hwd. Her wisan jî me pêwendî bi chend universiteyên almanî û aûstralî jî hene. Ev hevbendî û têkelî ev 15 sal in ku berdewam dike. Me ji hemû weshanên weshanxaneyên me kurdan gihandine van cihên navbirî. Her wisan jî ji weshanên weshanxaneyên milletên din, ku li ser kurdan pirtûk derxistine..

Bi serdana me ya meha tîrmehê ya sala 2001'ê, li Amerîkayê, li pirtûkxaneya herî mezin a cîhanê li Amerîka'yê derket meydanê, ku Sara tenê bi serê xwe di nava 15 salan de ji ser 10 hezar pirtûk û govarên kurdî (kurmancî, soranî, goranî û lûrî) shandine ji bo arshîvkirinê û ew neha li ber destê shagird û zanerên wan pirtûkxaneyan ne.

Weshanxaneyên kurdan û hin avahî û weshanxaneyên hevxebatkar ên swêdî, ku em pir supasiya wan dikin ev in: Weshanên Welat, Statens Kulturrad, Solforlaget, Pencînar, chend weshanxaneyên kurdî li Silêmanî, Hewlêr û Ûrmiyê yên bi navê; Pirtûkxaneya Aras, Sûlav, Pirtûkxaneya Goran, Bingeha Belavkirina Weshan û Ferhenga Kurdî Selaheddînê Eyûbî, Svensk Kurdiska Kulturforeningen, Kurdiska Kultuforlaget, Jîna Nû, Roja Nû, Skolverket, Nûdem, Institute Kurde De Paris, Agri Verlag, Weshanên Serxwebûnê, CC's Bokimport, Weshanên Rewshenê, Apec-Tryck och Forlag, Almqwist & Wiksell, Skolverket, Nûdem, Kitab-î Erzan, HayKurd, Rabûn û hwd.

Gelek kesên nivîsevan ên kurd û swêdî yên serbixwe weke Kak Kerîmî Husamî, Ehmed Dilzar Hewêzî, Aram Kakey Fellah, Kurmanc Zengene, Malmisanij, Peshêw Merîwanî, Kakebas, Husên Xelîqî, Firat Ceweri, M. Emîn Bozaslan, Hashim Kochanî, M. Ezîzî, Per Linde, Anneli Jordahl, Hans Dubber, Mahabad Kurdî, Mehmed Uzun, Mahabad Qeredaxî, Rohat Alakom, Nasir Rezazî, Mehdî Zana, Dr Izedîn Mistefa Resûl, Shêrko Bêkes, Shahînê Bekirê Sorekî, Yashar Kemal, Ahmedî Kakemamî, Hesen-î Gazî, M. Emîn Narozî, Kakeweys, Asî Rebatî, Mahfûz Mayî, Abdulla Gafour, Fehmî Kakei, Mujde Khalil Rashid, Lutfi Baksi, Sîrwan Karwanî.. her dem bi halîkariya maddî û manewî bi me re bûne.

Rojnamevan, hunermend û xebatkarên chandî ku destê halîkariyê ji me re dirêj kirine; Haci Kardoxî, Lokman Polat, Nebîl Hacî, Hemze Chavvekirî, Evdurrehîm Ayaz, Mihemed Dehsiwar, Anwar Najmadîn, Ehmed Husêynî, Kemal Marûf, Fexredîn Gerdî, Ekrem Zêrîn, Emîr Gazî, Beshîr Botanî, Silêman Hêrish, Martin R, Georg Kristiansen, Aso Germiyanî, Dana Marûf, Gabar Chiyan, Khaled Rashîd, Xebat Arif, Fazil Caf, Xalid Kochî, Dr Zahid Suran, Mistefa Duzgun, Farûk Îremet, Birûsk, Mesûd Serhedî, Serdar Emîn, Sebrî Shermixî, Maruf Yilmaz, Eshed Zengene, Dawê Xanê, Mezher Bozan, Sefîn, Zagros Zerdeshtî, Arif Zêrevan, Rehmetî Sidîq Aslan, Ehmed Husên, Novîn Hersan, Asos Shefîq, Sidîq Bozaslan, Xesro Goran, Arî, Zana Suran, Lutfi Baksi, Karwan Jaf, Jutiar Haci Tofîq, Madhat Kakei..

Piraniya van weshanxane û kesan alîkarî bi me re kirine da ku em vê mîsyona xwe bi cih werînin.

Weshanxane û Pirtûkxaneya Sara'yê dezgeh û avahiyeke chandî ye ku divêt her kurdek destê alîkariyê jê re dirêj bike! Divêt ev alîkarî destê herî pêshî ji rewshenbîr û ji dezgeh û avahiyên fermî yên kurdan bên. Ji lewre avahiyek wisan xwedî pêzanîn û tecrûbeyên 15 salan bi hêsanî nayêt holê.


Me sala 1999'ê lokalên Sara'yê ji ser ta binî, ji nuh ve ava kir û me bi sefera Amerîkayê, ya havîna sala 2001'ê jî, ji bo geshkirin û belavkirina wêjeya milletê me yê brîndar û berxwedankar, projeyek nuh û mezin li dar xist: "Increasing of Awarness for The Forbidden Literature". Ev proje, projeya "Rêkxistina Pirtûkxaneya Kurdî li nav pirtûkxaneya United Nation's Dag Hammarskjold Library" ye. Ji bo agahdariya vê yekê herin ser beshê taybetî ya Projeya Mezin di nav malpera Sara'yê de!

Êdî bi slavên me yên germ û gurr ve û her bijîn ji bo vejandin û parastina, ziman, chand û hunerên kurdî yên berbendkirî..

Sara salên dûr û dirêj ji bo chap û derhanîna berhemên kurdî pishtgiriya diravî ji dewleta Swêdê (Swedish Governmental Authority of Cultural Affairs - Statens kulturråd) wergirtiye.

2001-08-10