Stockholm Kürt Kütüphane & Müzehane Vakfi


 

Deðerli Halkýmýza

Yýllar yýlýdýr ki halkýmýzýn edebiyat, kültür ve gelenekleri yoðun bir yýkým ve yokolma tehlikesiyle karþý karþýkarþýyadýr.

Ülkemizde hüküm sürdüren saltanatlar halkýmýzýn kültür ve gelenekleri için en küçük bir çaba dahi sarfetmemiþlerdir. Tam tersine, bu halkýn edebiyat, kültür ve geleneklerinin zayýflayýp çürümesine ve zamanla da yokolmasý için ellerinden geleni esirgememiþlerdir.

Kürt edebiyat, kültür ve gelenekleimizi koruyup, yaþatýp geliþtirmek her yurtsever Kürdün görevi olmsýna raðmen, ne yazýkki bu konudaki çabalarýmýz bu olumsuz geliþmeyi durdurmaya yetmemiþtir.

Fakat bugünden sonra bu kayboluþun önünü kesmek için harcadýðýmýz çabalarýn olumlu sonuçlar doðuracaðýndan büyük umut ve beklenti sahibi olduðumuzu bellirtmek istiyoruz. Bugün halkýmýzýn edebiyat, kültür ve geleneklerini korumada, yaþatýlýp geliþtirilmesinde, güvenli ve özgür bir ortama kavuþturulmasý çalýþmalarýndan büyük umut sahibiyiz.

Bundan tam 20 yýl önce Kürt Edebiyat ve Kültürünü Koruma ve Yayma Merkezi SARA kurulduðunda, hep bu umut ve tutkuyla çalýþmalarýmýzy sürdürüp ilerletmiþizdir. Ancak bu 20 yýllýk çalýþmalarýn akabinde yeni mevzi ve kazanýmlar elde etmemiz mümkün olmuþtur.

SARA bugün artýk yanlýz deðildir. Dünyanýn dörtbir yanýnda yaþayan Kürtlerle iliþki ve bað kurmuþ, deðiþik halklardan Kürt halkýnýn dostlarýyla dayanýþma içerisine girmiþ, ülkemizin dörtbir köþesinden insanlarýmýzla kaynaþmýþ bir kurum haline dönüþmüþtür. SARA'yý bu anlamlý faaliyetlerinden dolayý destekleyen ve maddi ve manevi baðyþlarda bulunan birçok Kürt kurum ve kuruluþu da mevcuttur.

Bir birlik ve dayanýþma sözkonusudur. Birlikten de kuvvet doðar. Bundan dolayýdýr ki bugün SARA bu önemli çalýþmalarýný kurumlaþma düzeyine vardýrabilmiþ ve Kürd kurumlarý topluluðuna bir ebedi Kürd kurumu daha kazandýrmýþtýr.

SARA'nýn yeni konumu olan Vakýf statüsünü kazanmasý, Avrupa Birliði ve Ýsveç devlet kurumlarýnýn yardýmlarýyla gerçekleþerek, bugün Kürt Kütüphane ve Müzehane Vakfý - SARA çaliþmalarý meydana gelmiþtir.

Bu faaliyet ve çalýþmalarýmýzýn neticesi olan Kürt Kütüphane ve Müzehane Vakfý - SARA kuruluþ faaliyetinin baþlamýþ olduðunu kamuoyuna duyuruyoruz. Halkýmýza kutlu olsun, aydinlik ve mutluluk dolu yarinlar dileðimizle.

 

Kürt Kütüphane ve Müzehane Vakfi kurucusu

Goran Candan